اتاق 85

شاید اسم اتاق 85 هر ذهنی را به سمتی و سویی ببرد اما این نام رو بعد از خواندن شرح اسم انتخاب کردم. انشالله هرکس مطالعه کرد متوجه می شود...

اتاق 85

شاید اسم اتاق 85 هر ذهنی را به سمتی و سویی ببرد اما این نام رو بعد از خواندن شرح اسم انتخاب کردم. انشالله هرکس مطالعه کرد متوجه می شود...

دوستان و عزیزانی که منتقد دولت یازدهم هستند با در دست داشتن شناسنامه لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایند.

با تشکر

رییس جمهور


زمان: هر چه سریعتر بهتر

مکان: به جهنم

کینه‌ى آمریکایى، مثل کینه‌ى شترىkineh shotoriاگر هنری دارید، در گزارش بعدی‌تان، عملکرد دولتتان را به مردم ارائه کنید.